Öcher Country-Folk
 - Mundartmusik -

"AIX-Folk"

 

 

   

Titelliste

 

Bliv lijje, schloff wijjer

Me sitt mär jot met et Hazz

E sue e Land

Ömloufbahn

D'r Ekoufszeddel

Monndes een d'r Keller

Beißer Weär

Ich denk a Dich

Külle

Op et Moped dörch de Eäfel

Öcher Kenger

Öcher Chressmesleäverwooesch

Mizz Babette

D'r Nonk uus Australie

Ne nöjje Daag

Long Wajong

Fierovvend

Ramba Zamba

Mich kritt heij jenge futt

Oche, ming au Lejjvde

Vür stöhnt op

Schwazz än Jeäl

Jeär wier heäm

Alles blivt angesch

Wade könne

Alles rechtig

Et Mingt än Dingt

Au Hur, au Möhr, au Banan

För Jeld döngs du et ouch

Schenke

En Fott

Du bes freij

Sommer op d'r Lousberg

Leck mich amoka

Ich kan net angesch

Loß et wijjer jooeh

Hätsät

Hau de Föss ens stell

Os Modderesproech

Janz ejal

 

Udo S. - Öcher Platt

Hinweis
Alle Liedtexte und deren Melodien, Titel, sowie übrige Inhalte meiner Homepage sind gemäß
CC BY-NC-SA 3.0 DE geschützt. Kein Text oder Teil eines Textes darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Urhebers kommerziell verwendet werden.


Udo S. - Udo Schroll Liedermacher